St Giles Cymru

Rydym yn gweithio ledled Cymru i helpu pobl i oresgyn rhwystrau a chael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i symud ymlaen â'u bywydau.

We work across Wales to help people overcome barriers and get the support they need to move forward with their lives.

Trwy alluogi pobl mewn cymunedau lleol i gael eu grymuso a chael y sgiliau sydd eu hangen arnynt i drawsnewid eu bywydau, rydym yn gallu helpu eraill i wneud yr un newidiadau. Rydym yn gweithio ar draws ardal eang sy'n cwmpasu'r ddinas fewnol a chymunedau gwledig. Darperir ein gwasanaethau mewn cydweithrediad agos â phartneriaid lleol, gan fynd i'r afael ag anghenion lleol sy'n unigryw i bob cymuned.

By enabling people in local communities to become empowered and get the skills they need to transform their lives, we are able to help others make the same changes. We work across a wide area encompassing both the inner city and rural communities.  Our services are delivered in close collaboration with local partners, addressing local needs distinct to each community.

Ein Gwasanaethau / Our Projects

Aspire – Prosiect Hwb Cyfoedion / Aspire – Peer Hub Project

Cefnogi oedolion yng Nghaerdydd a Chasnewydd i ddatblygu sgiliau a chael mynediad at gyflogaeth gan ddefnyddio ein model profiad byw dan arweiniad cyfoedion.

Supporting adults in Cardiff and Newport to develop skills and access employment using our peer-led, lived-experience model. 

Pencampwyr Uchelgeisiol - Rhyl / Aspiring Champions – Rhyl

Cefnogi mamau ifanc a theuluoedd yn Y Rhyl mewn perygl rhag camfanteisio.

Supporting young mothers and families in Rhyl at risk of exploitation.

Pencampwyr Uchelgeisiol - Caerdydd / Aspiring Champions – Cardiff 

Cymorth cofleidiol cyfannol i ddynion ifanc sy’n gadael y system cyfiawnder troseddol yng Nghaerdydd.

Wrap around holistic support for young men exiting the criminal justice system in Cardiff. 

Prosiect Plant a Theuluoedd / Children and Families Projects

Cefnogi Plant a Theuoluoedd yn Abertawe, Caerdydd a’r Fro mewn perygl o gamfanteisio.

Supporting children and families in Swansea, Cardiff & the Vale at risk of exploitation.

CLiC Prosiect (Cyffuriau yng Nghymru) / CLiC (County Lines in Cymru) Project

Cefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o gyffuriau yng Nghaerdydd a’r Fro.

Supporting young people at risk of county lines in Cardiff & the Vale. 

COSA

Prosiect Cylchoedd Cefnogaeth ac Atebolrwydd i Gymru mewn partneriaeth ag Adferiad.

Circles of Support and Accountability Project for Wales in partnership with Adferiad. 

Prosiect Datblygu Cymru / CYMRU Development Project

Cefnogi St Giles a Datblygu Busnes St Giles ar draws Cymru gyda ffocws ar y Gymraeg.

Supporting St Giles Business Development across Wales with a Welsh language focus.

EPOP

Ymgysylltu â phobl ar brawf yng Nghymru i gynnig budd profiad byw, gan edrych ar ‘ddylunio gwasanaethau’ i wella gwasanaethau prawf ledled Cymru.

Engaging people on probation in Wales to offer the benefit of lived-experience, looking at ‘service design’ to improve probation services across Wales. 

Gwasanaeth Cyllid, Budd-daliadau a dyled / Finance, Benefit & Debt Service 

Helpu pobl ar gyfnod prawf yng Nghymru i gael cymorth er mwyn meithrin sgiliau cyllid, cael mynediad at fudd-daliadau a lleihau a sefydlogi dyled.

Helping people on probation in Wales to access support to gain finance skills, access benefits and reduce and stabilise debt. 

Prosiect Grymuso Merched / Girls Empowerment Project

Prosiect seiliedig ysgol ar gyfer merched yng Nghasnewydd sy’n cwmpasu perthnasau, cam-fanteisio troseddol plant, gangiau a cham-fanteisio rhywiol ar blant.

Schools based project for girls in Newport covering relationships, child criminal exploitation, child sexual exploitation, gangs.

Prosiect BOOST Gwent / Gwent BOOST Project

Hwb Cyfoed Menywod sy’n cefnogi menywod yng Ngwent sydd mewn perygl o fod yn ddigartref mewn partneriaeth â The Wallich gan ddefnyddio ein model profiad byw dan arweiniad cyfoedion.

Women’s Peer Hub supporting women in Gwent at risk of homelessness in partnership with The Wallich using our peer led, lived experience model. 

Prosiect HMP Bryste / HMP Bristol Project 

Cefnogi dynion y y ddalfa sy’n ymwneud â llinellau cyffuriau sirol.

Supporting men in custody involved in county lines.

Rhwydwaith Cyngor Cymheiriaid – Gogloedd Cymru / Peer Advice Network: North Wales

Canolfan i Oedolion a Chyfoedion yn Wrecsam, gan gyflawni cymorth wedi ei harwain gan gymheiriaid i ddatblygu sgiliau a mynediad i gyflogaeth.

An Adult Peer Hub based in Wrexham, delivering lived-experience, peer-led support to develop skills & access to employment. 

Rhaglen Cyflogaeth Carchardai (HMP Berwyn a HMP Caerdydd) / Prison Employment Programme (HMP Berwyn and HMP Cardiff)

Darparu hyfforddiant dan arweiniad cymheiriaid mewn carchardai i roi llwybr i gyflogaeth.

Delivering peer-led training in prisons to give a pathway to employment.

Prosiect Lles Personol / Personal Well-Being Project

Cefnogi dynion yn y ddalfa ac yn y gymuned ledled Cymru gyda anghenion lles a adsefydlu.

Supporting men in custody & in the community across Wales with well-being needs & rehabilitation. 

Rhaglen SOS + Caerdydd a’r Fro / SOS + Programme - Cardiff & Vale

Cefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o linellau cyffuriau cwmpasu camfanteision, a allai hefyd fod yn rhan o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n darparu rhaglenni sy’n ymdrin â manteisio, troseddau cyllyll, llinellau cyffuriau, troseddau cyfundrefnol difrifol, trais ieuenctid.

Supporting young people at risk of county lines and criminal exploitation who may also be involved in anti-social behaviour - delivering programmes covering exploitation, knife crime, county lines, serious organised crime, youth violence & gangs. 

Strategaeth Gwirfoddoli Cymru – Prosiect Gwirfoddoli Profiad Byw / Strategic Volunteering Wales – Lived Experience Project

Datblygu 'model gwirfoddoli arferion gorau' i Gymru gan weithio gyda'r sector preifat a chyflogwyr trydydd sector ledled Cymru.

Developing a ‘lived-experience best practice volunteering model’ for Wales working with private sector and third sector employers across Wales. 

Prosiectau Trais Ieuenctic Difrifol yn Abertawe a Gwent / Swansea & Gwent Serious Youth Violence & Organised Crime Projects

Cefnogi pobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu cyfundrefnol difrifol, llinellau cyffuriau, camfanteisio a thrais ieuenctid.

Supporting young people at risk of or involved in serious organised crime, county lines, exploitation and youth violence. 

Y Pantri Cymru

Archfarchnad Gymdeithasol sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd, i gefnogi'r rhai sydd ei angen fwyaf gyda bwyd maethol fforddiadwy, cyngor arbenigol a chefnogaeth gan ein staff a'n gwirfoddolwyr hyfforddedig. Ein cyntaf ym Mae Colwyn yw mewn partneriaeth gydag Adferiad.

A Social Supermarket tackling food poverty, to support those who need it most with affordable nutritional food, expert advice and support from our trained staff and volunteers. Our first in Colwyn Bay is in Partnership with Adferiad.  

Darren's Story

Darren first came into contact with St Giles Cymru in 2019 when he applied to train as Peer Advisor through the Wrexham Peer Hub.

Get the latest from the St Giles Newsletter

Receiving our newsletter will mean you will be the first to hear about the impact of our work. latest news, invitations to events and find out ways you can support us.