St G Cymru Eng Welsh White

Justine Jenkins, Head of Service Cymru and South West

St Giles Cymru has been working to build positive futures across the Nation since 2012. Our team of 80 fantastic staff work across approximately 25 projects that help people held back by poverty, unemployment, the criminal justice system, homelessness, exploitation and abuse to build a positive future. Many of our staff have experience of the issues facing the people we support today, so they are uniquely placed to provide advice, training and support.

St Giles Cymru has offices in: Cardiff, Swansea, Newport, Aberdulais and Wrexham and 27 mandated sites nationwide. In 2023 we opened our first 'Y Pantri' in Colwyn Bay - North Wales, which currently supports 75 families in the area with expert advice alongside nutritious food. Y Pantri takes a holistic approach, stopping our clients from falling through the gaps in services and building foundations to support the whole person and create a lasting impact.

Outside of Cymru, we have expanded to operate in the South-West of England with projects currently active in Bristol and Somerset.

 

CYMRU & DE ORLLEWIN

Mae St Giles Cymru wedi bod yn gweithio i adeiladu dyfodol cadarnhaol ar draws y Genedl ers 2012. Mae ein tîm o 80 o staff gwych yn gweithio ar draws tua 25 o brosiectau sy'n helpu pobl sy'n cael eu dal yn ôl gan dlodi, diweithdra, y system cyfiawnder troseddol, digartrefedd, camfanteisio a cham - drin i adeiladu dyfodol cadarnhaol. Mae gan lawer o'n staff brofiad o'r materion sy'n wynebu'r bobl rydyn ni'n eu cefnogi heddiw, felly maen nhw mewn sefyllfa unigryw i ddarparu cyngor, hyfforddiant a chefnogaeth.

Mae gan St Giles Cymru swyddfeydd yn: Caerdydd, Abertawe, Casnewydd, Aberdulais a Wrecsam a 27 o safleoedd mandad ledled y wlad. Yn 2023 agorwyd ein 'Pantri' cyntaf ym Mae Colwyn, Gogledd Cymru, sydd ar hyn o bryd yn cefnogi 75 o deuluoedd yn yr ardal gyda chyngor arbenigol ochr yn ochr â bwyd maethlon. Mae Y Pantri yn defnyddio dull cyfannol, gan atal ein cleientiaid rhag syrthio drwy'r bylchau mewn gwasanaethau a sylfeini adeiladu i gefnogi'r person cyfan a chreu effaith barhaol.

Y tu allan i Gymru, rydym wedi ehangu i weithredu yn Ne Orllewin Lloegr gyda phrosiectau sy'n weithredol ar hyn o bryd ym Mryste a Gwlad yr Haf.

Cymru & South West News / Cymru & De Orllewin

Nicky Welsh Committee

St Giles Gives Evidence at the Welsh Affairs Committee’s Inquiry Into Prisons

13 March 2024

Today (13Th March 2024) our Director of Criminal Justice and Women’s Services, […]

Celebrating international women's day 2024

Celebrating International Women’s Day 2024

08 March 2024

Read through below to learn about a selection of our projects and […]

Taith Partnership

Welsh Government Funds International Exchange Programme with Norwegian Partner for Peers with Lived-Experience

01 March 2024

Read Welsh language translation St Giles are delighted to be the recipient […]

See what we have been up to / Gweld beth rydym wedi bod yn ei wneud

St Giles Cymru & South West - What we do
St Giles a’r De-Orllewin – beth rydym yn ei wneud

We are very grateful to ITV Wales who came to Colwyn Bay for the community launch of our first Y Pantri in Cymru. Watch the video about how we work to positively impact the local area through nutritious food and expert support.
Rydym yn ddiolchgar iawn i ITV Wales a ddaeth i Fae Colwyn ar gyfer lansiad cymunedol ein Pantri cyntaf yng Nghymru. Gwyliwch y fideo i ddarganfod sut rydym yn gweithio i gael effaith gadarnhaol ar yr ardal leol drwy fwyd maethlon a chefnogaeth arbenigol.
Anne-Marie Rogan

Anne-Marie Rogan

Business Development Manager

I work across Wales to develop strategic relationships and partnerships with key stakeholders and commissioners, raising awareness of St Giles Cymru and our good work and seeking like-minded organisations and individuals who want to make a real difference, lead innovation, make good business happen and create lasting impact for the people we support across the Nation.

Rwy'n gweithio ledled Cymru i ddatblygu perthnasoedd a phartneriaethau strategol gyda rhanddeiliaid a chomisiynwyr allweddol, gan godi ymwybyddiaeth o St Giles a'n gwaith da a cheisio sefydliadau ac unigolion o'r un anian sydd am wneud gwahaniaeth go iawn, arwain arloesedd, gwneud i fusnes da ddigwydd a chreu effaith barhaol i'r bobl rydym yn eu cefnogi ledled y Genedl.

Get in touch today:
anne-marie.rogan@stgilestrust.org.uk

Contact St Giles Cymru & South West

Cysylltwch â St Giles Cymru & De-Orllewin

Phone / Ffôn: 0292 049 6363

Email / E-bost: info@stgilestrust.org.uk

Subscribe to hear about jobs, partnership opportunities and updates on our work.

Tanysgrifiwch i glywed am swyddi, cyfleoedd partneriaeth a diweddariadau ar ein gwaith.

Get the latest from the St Giles Newsletter

Receiving our newsletter will mean you will be the first to hear about the impact of our work. latest news, invitations to events and find out ways you can support us.