Prosiect Gwirfoddoli Strategol / Strategic Volunteering Project

Prosiect Gwirfoddoli Strategol / Strategic Volunteering Project

Wedi’i ariannu drwy gronfa Grant Gwirfoddoli Strategol WCVA, rydym yn ceisio cael mewnwelediad a dysgu i ffurfio datblygiad gwasanaethau a hygyrchedd cyfleoedd gwirfoddoli ystyrlon ledled Cymru. Y prif nod yw defnyddio’r mewnwelediad hwn i gynyddu cyfleoedd gwirfoddoli i’r rhai sydd â phrofiad byw ar draws y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ledled Cymru.

Profiad Byw: Mae St Giles yn credu bod pobl sydd â phrofiad uniongyrchol o oresgyn materion fel cefndir troseddol, digartrefedd, caethiwed a cham-drin yn allweddol i wneud newidiadau cadarnhaol mewn eraill. Mae Model Profiad Byw yn cyfeirio at y rhai sydd â phrofiad byw o faterion fel dibyniaeth, profiad o’r system cyfiawnder troseddol, iechyd meddwl gwael, cam-drin, digartrefedd a chamfanteisio troseddol, gan ddefnyddio eu profiad uniongyrchol i symud ymlaen yn gadarnhaol, meithrin a chefnogi eraill gyda dilysrwydd, a llywio dylunio gwasanaeth dilys ac arloesol.

Tri nod allweddol

  1. Datblygu seilwaith o ansawdd ar gyfer cefnogi pobl sydd â phrofiad byw i gael mynediad at wirfoddoli mewn amrywiaeth o sectorau.

 

Bydd hyn yn cynnwys 15 o leoliadau yn y cam cychwynnol a bydd ein ‘hymchwil weithredol’ yn darparu mewnwelediadau a dealltwriaeth y gellir eu bwydo i rannau eraill y prosiect.

  1. Byddwn yn comisiynu astudiaeth ymchwil annibynnol ar draws Cymru i edrych ar agweddau at wirfoddoli a gwirfoddolwyr sydd â phrofiad byw ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Astudiaeth Gyfan Cymru yn ymgysylltu â 22 o Awdurdodau Lleol a dros 500 o fusnesau a sefydliadau.
  2. Gan ddefnyddio mewnwelediadau a gafwyd o 1) a 2) byddwn yn datblygu Pecyn Cymorth Gwirfoddoli Profiad Byw ymarferol a fydd yn helpu sefydliadau i gynnwys pobl â phrofiad byw yn well yn eu rhaglenni gwirfoddoli ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am sefydliadau i gymryd rhan mewn ymchwil a gynhelir gan ein partner ymchwil sy’n edrych i gael mewnwelediad gan sefydliadau ledled Cymru i nodi lefelau recriwtio presennol gwirfoddolwyr sydd â phrofiad byw. Mae gennym ddiddordeb mewn siarad â sefydliadau sy’n gweithio ledled Cymru yn y trydydd sector, preifat a chyhoeddus. Nid oes gofyniad i gael seilwaith gwirfoddoli ffurfiol ar waith i gymryd rhan yn yr ymchwil.

Bydd ymchwil yn cael ei gynnal gan ddefnyddio cymysgedd o arolygon, fforymau grŵp a chyfweliadau unigol. Nid oes angen i sefydliadau gymryd rhan ym mhob elfen os yw’n gyfyngedig o ran amser, gallwch gwblhau’r arolwg yn unig.

Os hoffech gymryd rhan neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â:

Kirsty Williams: Kirsty.williams@stgilestrust.org.uk


Funded through a WCVA Wales Strategic Volunteering Grant fund, we are seeking to gain insight and learning to shape the development of services and accessibility of meaningful volunteering opportunities across Wales. The main aim is to use this insight to increase volunteering prospects for those with lived experience across the public, private and third sector throughout Wales.

Lived Experience: St Giles believe that people with first-hand experience of successfully overcoming issues such as an offending background, homelessness, addiction, and abuse hold the key to positive change in others. A Lived Experience Model refers to those with lived experience of issues such as addiction, experience of the criminal justice system, poor mental health, abuse, homelessness and criminal exploitation, using their direct experience to move forward positively, nurture & support others with authenticity, and inform authentic & innovative service design.

Three Key Aims

  1. To develop a quality infrastructure for supporting people with lived experience to access volunteering in a range of sectors. This will involve 15 placements in the initial phase and will be our ‘action research’ providing insights and understanding that can be fed into the other parts of the project.
  2. We will commission an independent pan-Wales research study to look at attitudes to volunteering and volunteers with lived experience across the public, private and voluntary sectors. A Pan Wales Study engaging 22 Local Authorities and over 500 businesses and organisations.
  3. Using insights gained from both 1) and 2) we will develop a practical Lived Experience Volunteering Support Package – that will help organisations to better include people with lived experience in their volunteering programmes across Wales.

We are looking for organisations to take part in research conducted by our research partner who are looking to gain insight from organisations across Wales to identify current recruitment levels of volunteers with lived experience. We are interested in speaking to organisations working across Wales in the third, private and public sector. There is no requirement to have a formal volunteering infrastructure in place to take part in the research.

Research will be conducted using a mixture of surveys, group forums and individual interviews. There is no requirement for organisations to be involved in all elements if time limited, you can just complete the survey.

If you would like to be involved or require further information, please contact:

Kirsty Williams: Kirsty.williams@stgilestrust.org.uk

Get the latest from the St Giles Newsletter

Receiving our newsletter will mean you will be the first to hear about the impact of our work. latest news, invitations to events and find out ways you can support us.